**กลอนรักซึ้ง ๆ จ้า**

Go down

**กลอนรักซึ้ง ๆ จ้า**

ตั้งหัวข้อ  Romance_G on Sun Nov 29, 2009 8:01 pm

กลอนรักจ้า

ค ว า ม ท ร ง จำ ดี ๆ จึ ง เ ก็ บ ไ ว้
เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ที่ มี คุ ณ ค่ า
แ ม้ ไ ม่ อ า จ ย้ อ น วั น เ ว ล า
ข อ ใ ห้ รู้ ว่ า น า ย ยั ง มี เ ร า


สุ ร า คื อ นำ ป ร ะ ป า
กั ญ ช า คื อ พื ช ไ ร่
บุ ห รี่ คื อ ย า แ ก้ ไ อ
ล ม ห า ย ใ จ ฉั น คื อ เ ธ อ


ส่ ง ม า ก ว น ใ จ
ใ ห้ รู้ ไ ว้ คิ ด ถึ ง
ถ้ า ค น อ่ า น น่ า บึ ง
ค น คิ ด ถึ ง ค ง เ สี ย ใ จ


ส. ตั ว แ ร ก บ อ ก แ ท น ค ว า ม คิ ด ถึ ง
ค. ตั ว กึ่ ง ท ร า บ ซึ้ ง ใ น ใ จ ฉั น
ส. ตั ว ท้ า ย ค ว า ม รั ก ค ว า ม ผู ก พั น
ส า ม ตั ว นั้ น เ คี ย ง คู่ กั น ต ล อ ด ไ ป.....


รั ก เ ท อ ร์ รั ก ม า ก ใ น ต อ น นี้
แ ต่ บ า ง ที ต่ อ ไ ป อ า จ ไ ม่ แ น่
ต่ อ ไ ป ฉั น อ า จ ทำ เ ห มื อ น ไ ม่ แ ค ร์
แ ต่ ที่ แ น่ ๆ ต อ น นี้ ฉั น รั ก เ ท อ ร์


รั ก แ ร ก มั น แ ย ก ย า ก
รั ก ม า ก มั น ย า ก แ ย ก
รั ก เ ท อ เ ป ง ค น แ ร ก
จ ะ ใ ห้ แ ย ก มั น ค ง ย า ก


ต้ อ ง ทำ ตั ว เ ป็ น ค น เ จ้ า น้ำ ต า
เ มื่ อ รู้ ว่ า รั ก แ ท้ ดุ แ ล ไ ม่ ไ ด้
มั ก ป า ก ดี กั บ เ ท อ ร์ ม า ก เ กิ น ไ ป
ถึ ง ยั ง ไ ง ฉั น ก็ เ ป็ น แ ค่ . . . .ส่ ว น เ กิ น


อ ย า ก จ า เ ป น ห ม อ น ข้ า ง ใ ห้ เ ท อ ร์ ก อ ด
อ ย า ก จ า เ ป น ท า ม ม า ก๊ อ ต ใ ห้ เ ท อ ร์ เ ลี้ ย ง
อ ย า ก จ า เ ป น ตุ๊ ก ต า อ ยุ่ บ น เ ตี ย ง
จ า ไ ด้ เ คี ย ง ข้ า ง เ ท อ ร์ ต ล อ ด ไ ป


เ ธ อ จ ะ รู้ บ้ า ง ไ ห ม ว่ า . . . มี ส า ย ต า คู่ห นึ่ ง ค อ ย ห่ ว ง ห า
ย า ม เ ธ อ . . . ล้ ม ป่ ว ย ไ ข้ เ สี ย น้ำ ต า
รู้ ไ ห ม ว่ า . . . ฉั น ค น นี้ เ จ็ บ เ พี ย ง ใ ด
avatar
Romance_G

จำนวนข้อความ : 105
Join date : 28/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: **กลอนรักซึ้ง ๆ จ้า**

ตั้งหัวข้อ  Master Apisichon on Sun Nov 29, 2009 8:31 pm

ซึ้งน้ำตา น้องฮาไหลเลยอ่ะ T^T
avatar
Master Apisichon
Admin

จำนวนข้อความ : 49
Join date : 28/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://apisitchon.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ